dream yoga

Dreamyoga

Algemene Voorwaarden


Eigen risico en aansprakelijkheid
 • Deelname aan de lessen/workshops/coaching geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid.
 • Dreamcoaching/Dreamyoga kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen.
 • Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten door te geven aan Dreamcoaching/Dreamyoga.
 • Bij twijfel of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies.
 • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docent vóór de yogales.
 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
Lidmaatschap en betaling yogalessen
 • Als je een proefles yoga wilt volgen, dien je dit door te geven aan Dreamyoga. Dit kan via het contactformulier op de website, telefonisch of via e- mail.
 • Je kunt maximaal één proefles volgen van elke yogavorm die Dreamyoga te bieden heeft.
 • Zodra je je aangemeld hebt via het contactformulier, e-mail of mondeling neem je deel aan de les.
 • Voor tussentijdse stopzetting geldt geen restitutie.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald mits er plaats is in één van de andere lessen.
 • Meld je vóór de les af per e-mail, sms of telefonisch, wanneer je niet kunt deelnemen. Zonder afmelding vervalt je les en bestaat er geen recht op inhalen.
 • De leskaart is niet overdraagbaar.
 • Op feestdagen en tijdens de basisschoolvakanties wordt er geen lesgegeven, tenzij anders is aangegeven. Mocht er toch een yogales gepland staan tijdens de basisschoolvakantie en kun je daaraan niet deelnemen, dan kan deze les worden ingehaald tijdens één van de andere lesuren.
 • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Dreamyoga zich het recht voor toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Als je geen 10-lessenkaart wilt of kunt aangaan, dan kun je ook losse lessen volgen bij Dreamyoga. Hiervoor bestaat een aangepast tarief.
 • Aanmelding per les vooraf is noodzakelijk i.v.m. mogelijk volle groepen.
Verlenging en opzegging
 • Een opzegging dient uiterlijk 2 weken voor het starten van een nieuwe reeks yogalessen schriftelijk te worden doorgegeven. Wanneer er geen opzegging plaatsvindt, gaat Dreamyoga er vanuit dat je opnieuw zult deelnemen aan een reeks van 10 yogalessen waar tegenover een betalingsverplichting staat.
Annulering
 • Mocht door Dreamyoga één of meerdere lessen worden geannuleerd, dan zal de geldigheidsduur van de leskaart met hetzelfde aantal weken worden verlengd of er wordt in overleg een inhaalles gepland.
 • Dreamyoga heeft het recht om zonder opgaaf van redenen les of leslokatie te wijzigen.
 • Dreamyoga heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de les te annuleren of deelname van de cursist te weigeren.
Aanmelding/afmelding voor een coachingsessie (schriftelijk/mondeling), workshop, cursus, yoga reis
 • Aanmelding is mogelijk via het contactformulier op de website, via e-mail of telefonisch.
 • Na aanmelding is de afspraak definitief ben je als klant gehouden aan je betalingsverplichting.
 • Afmelding voor een coachingsessie dient uiterlijk 48 uur van te voren te geschieden. De afspraak kan dan verzet worden naar een andere datum. Vindt afmelding na die tijd plaats dan wordt de sessie volledig in rekening gebracht.
 • Bij afmelding voor een workshop, cursus of yogareis vindt geen restitutie plaats. In het geval van een yogareis kun je mogelijk gebruik maken van een door jezelf af te sluiten annuleringsverzekering.
Yoga is a light, which once lit, will never dim.
The better your practice, the brighter the flame.